TravelCentre

Pogodbeni pogoji in druga pomembna obvestila - Slovenia (Slovenian)

Back Print

POGODBENI POGOJI IN DRUGA POMEMBNA OBVESTILA

POTNIKOM, KATERIH KONČNI CILJ POTOVANJA JE V DRŽAVI, KI NI DRŽAVA ODHODA, ALI PA SE V TEJ DRUGI DRŽAVI USTAVIJO SPOROČAMO, DA LAHKO ZA CELOTNO POTOVANJE VELJA MEDNARODNA POGODBA, ZNANA KOT MONTREALSKA KONVENCIJA ALI NJENA PREDHODNICA VARŠAVSKA KONVENCIJA, VKLJUČNO Z DODATKI K TEJ POGODBI (SISTEM VARŠAVSKE KONVENCIJE). TO VELJA TUDI ZA VSE DELE TAKEGA POTOVANJA V OKVIRU NEKE DRŽAVE. ZA TE POTNIKE BO VELJALA USTREZNA POGODBA, VKLJUČNO S POSEBNIMI SPORAZUMI O PREVOZU, KI BODO VKLJUČENI V VSE VELJAVNE TARIFE, KI BO LAHKO OMEJILA ODGOVORNOST PREVOZNIKA.

 

OBVESTILO  o omejitvi odgovornosti

 

Montrealska konvencija ali sistem Varšavske konvencije utegneta veljati za vaše potovanje in te konvencije lahko vplivajo na odgovornost letalskega prevoznika ali njegovo odgovornost omejijo, in sicer glede smrti ali telesnih poškodb, izgube ali poškodovanja prtljage ter zamude.

 

V primerih, kjer velja uporaba Montrealske konvencije, so omejitve odgovornosti naslednje:

 1. Glede smrti ali telesnih poškodb ni finančnih omejitev.
 2. Glede uničenja, izgube, poškodbe ali zamude prtljage – v večini primerov 1288 posebnih pravic črpanja (približno 1,500 EUR; 1,700 USD) na potnika.
 3. Za škodo, ki bi nastala zaradi zamude v vašem potovanju – v  večini primerov 5346 posebnih pravic črpanja (približno 6600 EUR; 7300 USD) na potnika.

 

Uredba ES Št. 889/2002 od prevoznikov v Evropski skupnosti zahteva, da določila omejitev, navedenih v Montrealski konvenciji, uporabijo pri vseh letalskih prevozih potnikov in prtljage. Veliko prevoznikov iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti se je tudi odločilo za uporabo teh določil pri prevozih potnikov in njihove prtljage.

 

V primerih, kjer velja uporaba sistema Varšavske konvencije, lahko veljajo naslednje omejitve odgovornosti:

 1. 16,600 posebnih pravic črpanja (približno 20.000 EUR; 20.000 USD) glede smrti in telesnih poškodb, če velja Haaški protokol h Konvenciji, ali 8.300 posebnih pravic črpanja (približno 10.000 EUR; US 10.000 USD), če velja samo Varšavska konvencija. Veliko prevoznikov se je tem omejitvam prostovoljno v celoti odreklo, predpisi v ZDA pa določajo, da za potovanja v ali iz ZDA ali pa z dogovorjenim postankom v ZDA omejitev ne sme biti nižja od  75.000 USD.
 2. 17 posebnih pravic črpanja (približno 20 EUR; 20 USD) na kilogram izgubljene ali poškodovane prtljage, ali pa prtljage, prispele z zamudo, če gre za oddano prtljago ter 332 posebnih pravic črpanja (približno 400 EUR; 400 USD) za neoddano prtljago.
 3. Prevoznik bo lahko odgovoren tudi za škodo, ki bi nastala zaradi zamude.

 

Pri prevozniku lahko pridobite nadaljnje informacije o omejitvah, ki veljajo za vaše potovanje. V primeru, da potujete z različnimi prevozniki, se o veljavnih omejitvah odgovornosti pozanimajte pri vsakem prevozniku posebej.

 

Ne glede na to, katera Konvencija velja za vaše potovanje, vam lahko koristi višja omejitev odgovornosti za izgubo, poškodbo ali zamudo prtljage, ki jo lahko pridobite, če pri oddaji izpolnite posebno izjavo o vrednosti prtljage in za to morda plačate dodaten znesek. druga možnost pa je, da svojo prtljago pred potovanjem v celoti zavarujete, če le-ta presega veljavno omejitev odgovornosti.

 

Čas za vložitev sodnega postopka: Vse tožbe za terjatev škode je potrebno vložiti v roku dveh let od datuma prihoda letala, ali pa od datuma, ko naj bi letalo pristalo. Terjatve za prtljago: Vložitev pisne zahteve v roku 7 dni od prejema poškodovane prtljage, ki je bila oddana, v primeru zamujene prtljage pa 21 dni od datuma, ko je bila prtljaga predana potniku.

 

 

Obvestilo o Pogodbenih pogojih, vključenih s sklicevanjem

 

 1. Vaša pogodba o prevozu z letalskim prevoznikom, bodisi da gre za mednarodni, domači ali deloma domači prevoz v okviru mednarodnega potovanja, je predmet tega obvestila in vsakega potrdila o prejemu prtljage, ki ga izda prevoznik, prevoznikovih individualnih pogojev in določil (v nadaljevanju: Pogoji), s tem povezanih pravil, predpisov in politik (v nadaljevanju: Predpisi) ter vseh veljavnih tarif.

 

 1. V primeru, da potujete z različnimi prevozniki, je možno, da za vsakega prevoznika veljajo drugačni Pogoji, Predpisi in kakršne koli veljavne tarife.

 

 1. Pogoji, Predpisi in kakršne koli veljavne tarife posameznih prevoznikov so s tem obvestilom s sklicevanjem vključene v vašo pogodbo o prevozu in so del te pogodbe.

 

 1. Pogoji lahko vključujejo, niso pa omejeni na:

 

  • Pogoje in omejitve odgovornosti prevoznika v primeru telesnih poškodb ali smrti potnikov.
  • Pogoje in omejitve odgovornosti prevoznika v primeru izgube, poškodbe ali zamude blaga in prtljage, kar vključuje krhke in pokvarljive predmete.
  • Pravila o prijavi višje vrednosti prtljage in plačilu kakršnega koli dodatnega zneska, ki bi za to morda veljal.
  • Uporaba Pogojev in omejitev odgovornosti prevoznika pri delu prevoznikovih zastopnikov, uslužbencev in predstavnikov, kar vključuje vse osebe, ki za prevoznika opravljajo storitve ali nudijo opremo.
  • Pridržki pri terjatvah, kar vključuje časovne omejitve, v katerih morajo potniki vložiti zahteve ali tožbe zoper prevoznika.
  • Pravila o ponovnih potrditvah ali rezervacijah; čas za prijavo; uporabo, trajanje in veljavnost storitev letalskega prevoza; in pravico prevoznika do zavrnitve prevoza.
  • Pravico prevoznika in omejitve odgovornosti prevoznika v primeru zamude ali neizvedene storitve, kar vključuje spremembe voznega reda, zamenjavo prevoznikov ali letal in preusmeritev, ter – če to zahtevajo veljavni zakoni – obveznost prevoznika, da potnike obvesti o tem, kateri bo novi prevoznik ali nadomestno letalo.
  • Pravico prevoznika do zavrnitve prevoza potnikov, ki ne izpolnjujejo veljavnih zakonov, ali ki ne predložijo vseh potrebnih dokumentov za potovanje.

 

 1. Več informacij o vaši pogodbi za prevoz in o tem kako lahko zahtevate kopijo, lahko pridobite na prodajnih mestih prevoznika. Veliko prevoznikov ima te informacije navedene tudi na svojih spletnih straneh. V primeru, da to zahtevajo veljavni zakoni, imate pravico do vpogleda v celotno besedilo vaše pogodbe o prevozu, in sicer na letališču in na prodajnih mestih. Na zahtevo pa lahko izvod brezplačno prejmete tudi po pošti ali na drug način dostave.

 

 1. V primeru, da prevoznik prodaja letalske prevoze ali sprejme prtljago za drugega prevoznika, pri tem deluje le kot zastopnik tega drugega prevoznika.

 

BREZ ZAHTEVANIH DOKUMENTOV, KAKOR STA TO NA PRIMER POTNI LIST IN VIZA, NE MORETE POTOVATI. 

 

VLADA POSAMEZNE DRŽAVE LAHKO OD VAŠEGA PREVOZNIKA ZAHTEVA, DA PODA PODATKE O POTNIKIH, ALI DA OMOGOČI DOSTOP DO TEH PODATKOV.

 

 

ODREČENO VKRCANJE:  Leti so lahko prekomerno rezervirani in obstaja majhna možnost, da sedež za vas ne bo na voljo, pa čeprav imate potrjeno rezervacijo. Večinoma boste v primeru neprostovoljne zavrnitve vkrcanja upravičeni do nadomestila. Kadar to zahtevajo veljavni zakoni, mora prevoznik potnikom pred zavrnitvijo katerega koli potnika predlagati prostovoljen odstop od prevoza,. Pri svojem prevozniku preverite kakšna so celotna pravila o plačilu nadomestila za zavrnitev vkrcanja (denied boarding compensation - DBC), preverite tudi informacije o prevoznikovih listah za prednostno vkrcanje.

 

 

PRTLJAGA:  Za določene tipe predmetov bo morda določena prekomerna vrednost. Prevozniki lahko za lomljive, dragocene ali pokvarljive predmete uporabijo posebna pravila. Preverite pri vašem prevozniku.  Oddana prtljaga:  Prevozniki lahko dovolijo brezplačno oddajo prtljage, težo določi prevoznik in je lahko odvisna od razreda in/ali smeri potovanja. Prevozniki lahko prtljago, ki presega dovoljeno težo, dodatno zaračunajo. Preverite pri vašem prevozniku. Ročna (neoddana) prtljaga:  Prevozniki lahko dovolijo določeno težo brezplačne ročne prtljage, ki jo postavi prevoznik in je lahko odvisna od razreda, v katerem potujete, smeri potovanja in/ali tipa letala. Priporočamo, da ročno prtljago omejite na minimum. Preverite pri vašem prevozniku. V primeru, da pri potovanju uporabljate več različnih prevoznikov, bodo lahko za vsakega posameznega prevoznika veljala drugačna pravila za prtljago (tako za oddano, kot tudi za ročno). POSEBNA OMEJITEV ODGOVORNOSTI ZA PRTLJAGO PRI POTOVANJU V ZDA:  Za potovanja v domačem prometu, v celoti med točkami v ZDA, veljajo zvezni zakoni, ki pravijo, da mora odgovornost prevoznika za prtljago znašati vsaj 3,500.00 USD na potnika, ali pa znesek, ki ga trenutno določa 14 CFR 254.5.

 

ČAS ZA PRIJAVO. Čas, prikazan na itinerarju potovanja/potrdilu, je čas odhoda letala. Čas odhoda letala ni isto kot čas za prijavo ali čas vkrcanja na letalo. Vaš prevoznik vam v primeru, da zamudite, lahko odreče potovanje. Čas za prijavo, ki vam ga bo sporočil vaš prevoznik, je zadnji čas, ko bodo potniki še sprejeti; čas vkrcanja, ki vam ga bo sporočil vaš prevoznik, pa je zadnji čas, ko se morajo potniki zglasiti na točki za vkrcanje.

 

NEVARNI PREDMETI (NEVARNE SNOVI). Iz varnostnih razlogov nevarnih predmetov ne smete prenašati niti v oddani, niti v ročni (neoddani) prtljagi, razen če vam je to posebej dovoljeno. Med nevarne predmete štejemo: stisnjene pline, jedke tekočine, eksplozive, vnetljive tekočine in trdne snovi, radioaktivne snovi, oksidacijska sredstva, strupe, kužne snovi in aktovke z nameščenimi alarmnimi napravami, vendar niso omejeni na zgoraj našteto. Za namene zavarovanja lahko veljajo druge omejitve. Preverite pri vašem prevozniku.

 

NEVARNI PREDMETI

Na krov ne smete nesti predmetov, ki so na spodnji sliki.

O tem se najprej posvetujte z vašim prevoznikom.

 

 

 

NE OGROŽAJTE SVOJE VARNOSTI IN VARNOSTI LJUDI,

KI POTUJEJO Z VAMI.

 

ZA VEČ INFORMACIJ STOPITE V STIK Z VAŠIM PREVOZNIKOM.

Prevodi in druge uporabne informacije o potovanju so na voljo na spletni strani IATA:

https://www.iatatravelcentre.com/tickets.htm