TravelCentre

Kushtet e marreveshjes dhe lajmerime te jera te rendesishme - Albania (Albanian)

Back Print

KUSHTET E MARREVESHJES DHE  LAJMERIME TE TJERA TE RENDESISHME

 

PER TE GJITHE UDHETARET , PER TE CILET DESTINACIONI  I UDHETIMIT OSE NDALIMI ESHTE NE NJE VEND I CILI NUK ESHTE SHTETI NGA I CILI  JANE NISUR NE FLUTURIM ,LAJMEROHEN SE SIPAS NJE MARREVESHJE TE CAKTUAR NDERKOMBETARE ,E NJOHUR SI MARREVESHJA E  MONTREALIT , OSE SI PARAARDHESJA E SAJ , MARREVESHJA E VARSHAVES , DUKE PERFSHIRE DHE SHTESAT DHE  NDRYSHIMET E SAJ  (SISTEMI I MARREVESHJES SE VARSHAVES ), DO TE MUND TE ZBATOHET  GJATE GJITHE UDHETIMIT . PERGJEGJESIA E TRANSPORTUESIT PER KETA UDHETARE ESHTE E PERCAKTUAR OSE EVENTUALISHT E KUFIZUAR ME MARREVESHJEN  AKTUALE DHE ME KONTRATAT E VEÇANTA PER TRANSPORTIN SI PJESE E  TARIFAVE TE ZBATUESHME .

 

LAJMERIM për pergjegjësinë e kufizuar

 

Sistemi i marrëveshjes se  Montrealit ose të  Varshavës do të mund të zbatohet në udhëtimin tuaj , si marrëveshje të plotfuqishme dhe ato mund të kufizojnë përgjegjësinë e transportuesve ajrorë në rast vdekje ose të plagosjeve të rënda  ,humbjes ose dëmtimit të bagazhit dhe vonesës.

 

Atje ku zbatohet marrëveshja e  Montrealit ,kufizimet e përgjegjësisë janë si vijojnë :

 1. Nuk egzistojnë kufizime përsa i përket anës  financiare për rast vdekje ose plagosje trupore  
 2. 1.288 raste të veçanta të kërkesave të të drejtave të udhëtarëve për çdo udhëtar në shumicën e rasteve  (rreth  EUR 1.500; US$ 1.700) në rastet e shkatërrimit , humbjes ,dëmtimit ose kur bagazhi nuk ka arritur në kohë .
 3. 5.346 të rasteve të veçanta të kërkesave të të drejtave  (rreth  EUR 6.600; US $ 7.300) për udhëtar ,në shumicën e rasteve për dëmin qe ka  shkaktuar  vonesa e  udhëtimit .

 

Direktiva  EB nr. 889/2002 të kërkesave të transportuesve nga bashkimi  Evropian që të zbatohen direktivat te marrëveshjes së   Montrealit për kufizimin e përgjegjësisë për të gjithë transportin ajror  të udhëtarëve  dhe bagazheve të tyre të garantuar në linjat e tyre . Shumë transportues jashtë Bashkimit  Evropian gjithashtu kanë zgjedhur këtë lloj mënyre veprimi  përsa i përket   transportiti të udhëtarëve dhe bagazheve të tyre .

 

Atje u vlen sistemi i Marrëveshjes së  Varshavës, do të mund të zbatohen përgjegjësitë më të larta si vijon i:

 1. 16.600  të drejta të kërkuara posaçërisht  (rreth  EUR 20.000; US $ 20.000) për raste vdekje ose të plaosjeve të rënda trupore  , në rast se zbatohet  protokolli i HagëS së bashku me marrëveshjen ,ose  8.300 të drejta të kërRkuara posaçërisht  (rreth  EUR 10.000; US $10.000) në rast se zbatohet vetëm Marrëveshja e  Varshavës . Shumë transportues me dëshirën e tyre kanë hequr dorë nga këto përgjegjesi në tërësi ,dhe sipas rregulloreve të SHBA  për kërkesat për udhëtime në SHBA , nga SHBA ose në ndërfluturimet në SHBA , ufiri i spërm i përgjegjësisë nuk mund të jete me i vogël se  US $75.000.
 2. 17 të drejta të kërkuara posaçërisht  (rreth  EUR 20; US $20) për  kilogram të bagazhit të dorëzuar , të humbur ose të dëmtuar ose të bagazhit që nuk ka arritur në kohë ,dhe  332 të të drejtave tëposaçme  (rreth  EUR 400; US $400) për bagazhin e padorëzuar .
 3. Trnasportuesi gjithashtu mund të jetë përgjegjës dhe për pasojat dhe  dëmin e shkaktuar nga vonesa .

 

Informacione shtesë në lidhje me kufijtë e sipërm të përgjegjësisë të cilët vlejnë për udhëtimin  tuaj do të mund ti merrni tek transportuesi juaj . Në rast se udhëtimi juaj përfshin disa transportues ,duhet të kontaktoni me transportuesin tuaj ose me çdo transportues të veçantë përa informacione të vlefshme për udhëtimin tuaj pë kufijtë e sipërm të përgjegjësisë .

 

Panvarësisht se cila eshtë marrëveshja që do të zbatohet në udhëtimin tuaj , do të mund të shfrytëzoni mundësitë e rritjes së kufijve të sipërm të përgjegjësisë për bagazhin e humbur ,të dëmtuar ose ër bagazhin që nuk ka arritur në kohë , nëse gjatë rretrhaneve të lajmërimit për fluturim keni dhënë një deklaratë të veçantë për vlerën e bagazhit tuaj dhe nëse për këtë keni paguar eventualisht  një  shtese të veçantë  .Përveç kësaj , në rast se vlerat e bagazhit tuaj e kalojnë kufirin e sipërm të përgjegjesisë , bagazhin duhet që ta siguroni në tërësi para udhëtimit .

 

Afati për dorëzimin e ankesave :Çdo padi  gjykatës për dëmshpërblim duhet të ngrihet në një afat prej dy vjetësh nga dita e arritjes së avionit , ose në një afat prej dy vjetësh nga data që avioni duhet të arrinte . Kërkesat për dëmshpërblim për bagazhin : në rastet e dëmtimit kërkesa me shkrim duhet ti dorëzohet transportuesit në një afat prej  7 ditësh nga dita e marrjes së bagazhit ,por në rastet e vonesës  ,në një afat prej  21 ditësh nga dita kur bagazhi përsëri i ka ardhur në dispozicion udhëtarit .

 

Vërejtje për kushtet që mbështeteja në to i bën pjesë të marrëveshjes

 

 1. Marrëveshja juaj me transportierin përmes së cilit bëhet fluturimi  - edhe nëse bëhet fjalë për fluturime ndërkombëtare , të vendit ose pjesërisht të transportit në vend dhe në linjën ndërkombëtare  – i nënshtrohen këtyre udhëzimeve ;përveç kësaj në të zbatohen të gjitha vërejtjet ose dëshmitë e transportierit ; gjithashtu dhe kushtet e përgjithshme të punës (kushtet e punës )të ndojerit prej transportuesve dhe ligjet  , rregullorja dhe  procedurat  (rregullat ) si dhe të gjitha  tarifat të cilave i nënshtrohet .
 2. Në rast se transporti juaj kryhet përmes disa transportuesish ,kushtet e punës ,rregulloret dhe të gjitha tarifat  të cilave i nënshtrohen , mund të ndryshojnë nga lloji i transportierit .
 3. Kushtet e punës , rreguloret dhe tarifat e zbatueshme të çdonjerit të transportuesve  në bazë të kësaj vërejtje bëhen të detyrueshëm për  një pjesë të marrëveshjes tuaj  me transportuesin .
 4. Kushtet e punës ndërmjet të tjerave përmbajnë dhe si vijon :
  • Kushtet për kufizimin e përgjegjësisë të transportuesit në rastet e lëndimeve trupore ose te vdekjes së udhëtarit .
  • Kushtet për kufizimin e përgjegjësisë të transportuesit për humbjen  ,dëmtimin ose vonesën e mallrave ose të bagazhit ,duke përfshirë dhe mallrat e thyeshëm dhe mallrat që prishen .
  • Rregullat pë të deklaruar vlera më të mëdha të bagazhit dhe për pagesën shtesë për shpërblime eventuale  të dëmit .
  • Kushtet për kufirin e siperm të përgjegjësisë të transportuesit zbatohen dhe për veprimtarinë e transportuesit dhe agjentëve të tij , ndihmësve si dhe përfaqësuesve të tij qe i shërbejnë për kryerjen  e punes , duke perfshire të gjithë personat të cilët kujedesen për transportuesin duke e pajisur me maqineri dhe duke i kryer shërbime  
  • Kufizimi i pergjegjesise ,duke perfshire dhe afatet gjate te cileve udhetaret duhet te kene dorezuar kerkesat e tyr eose te kene ngritur padine kunder transportuesit .
  • Rregullat per  rekonfirmimin ose rezervimin e biletave te avionit ;afatet per  check-in; përdorimi , afati i vlefshem i sherbimeve te transportuesit ajror ; te drejtat e transportuesit qe te refuzoje fluturimin .
  • Te drejtat e transportuesit per ufizimin e pergjegjesise per vonesen dhe per moskryerjen e sherbimeve ,duke perfshire ndryshimet e planit te fluturimeve , kalimin tek nje transportues alternativ ose ne nje avion tjeter ose fluturim tjeter , ne rast se keto jane pershkruar si te drejta te rregullta , eshte detyre e transportuesit qe te lajmeroje udhetaret per  identitetin e transportuesit operativ ose te avionit zevendesues .
  • E drejta e transportuesit qe te refuzoje transportimin e çdo udhetari i cili nuk i permbahet ligjev ene fuqi ose i cili nuk paraqet te gjitha dokumentat e duhura te  udhetimit .
 5. Informacione shtese ne lidhje me marreveshjen  e transportiti tuaj dhe per ate se si mund te kerkoni nje kopije te marreveshjes , do ta merrni ne agjencite ne te cilat shiten dhe biletat e avionit . Shume transportues lajmerojne te gjitha keto  informacione ne faqet e tyre web . Ne se kjo eshte sipas ligjit ju keni te drejte te lexoni te gjithe tekstin te marreveshjes suaj me transportuesin ajror ne aeroportin e transportuesit dhe ne vendet dhe agjencite e tij , dhe nga çdo transportues mund te kerkoni pa pagese dergesen e nje kopije ose me poste ose ne ndonje menyre tjeter dergimi .
 6. Ne rast se transportuesi shet dhe sherbimet e fluturimit ose merr bagazhin , por gjate kesaj ju sherben ndermjet nje transportuesi tjeter ,atehere ai kete e kryen vetem si  agjent i atij transportuesi tjeter.

 

NUK MUND TE NISENI PER UDHETIM NESE NUK KENI TE GJITHA DOKUMENTAT E NEVOJSHEM SI JANE PASHAPORTA DHE VIZA .

 

SHTETI MUND TE KEROJE NGA TRANSPORTUESI JUAJ QE TE ZBULOJE TE DHENAT PER UDHETARET OSE TI LEJOJE TE KONTROLLOJE TE DHENAT PER UDHETARET .

 

PENGIMIN PER HYPJEN NE AVION : Mund te ndodhe qe avioni te jete i mbushur plote dhe per kete ka nje rrezik te vogel  se nuk mund te kete vende te lira  ne avion dhe nese juve  ju eshte konfirmuar rezervimi . Në shumicen e rastve keni te drejte per demshperblim , ne rast se per rrethanat e krijuara ju eshte hequr mundesia per te hypur  ne avionin e rezervuar . Në rast se kjo eshte sipas ligjit ,transportuesi duhet te therrase nese ka vullnetare ndermjet udhetareve para se tia heqi te drjeten ndonje udhetari per te hypur ne avion kunder deshires se tij . Komunikoni me transportuesin per te drejtat tuaja ne tërësi per demshperblimin  (Denied Boarding Compensation - DBC) dhe ne lidhje me  informacionin se kush ka perparesi per hypje .

 

BAGAZHI : Tek disa lloje sendesh te veçantë mund te thuhet dhe përafersisht vlera e tyre orinetuese e cila e kalon vleren e vertete te mallit . Disa transportues zbatojne rregullla te caktuara per thyerjen , e sendeve të çmuara ose të sendeve qe prishen . Pyesni tek transportuesi juaj . Bagazhi i dorëzuar : Transportuesit lejojne ne shumicen e rasteve nje transport pa pagese per nje sasi te caktuar te qe ka caktuar ata ,qe mund te ndryshoje sepse varet nga klasa dhe /ose linja . Per kete kerkojne pagese shtese per bagazhin i cili e kalon masen e lejuar pa pagese . Kontrrolloni tek transportuesi juaj . Bagazhi i dores  bagazh (i padorezuar ): Transportuesit spesh lejojne pa pagese nje sasi te caktuar te bagazhit te dores per tu futur me te ne avion ,per te cilin vendosin ata dh ekjo mase mund te ndryshoje sepse varet nga klasa, linja dhe /ose lloji i avionit . Rekomandohet qe bagazhi i dores te zvogelohet ne  minimum. Pyesni tek transportuesi juaj . Në rast se per udhetimin tuaj ai perdor sherbime te transportuesve te tjere te disa prej tyre ,çdo njeri prej tyre mund te zbatoje rregulla te ndryshme per bagazhin  (si per bagazhin e dorezuar ashtu dhe per bagazhin e dores ). PERGJEGJSI PER BAGAZHIN PER UDHETIMIN NE SHBA . Per fluturimet brenda per brenda territorit te SHBA -a, ligji i perbashket pershkruan se kufiri i siperm i pergjegjesise se transportuesit per bagazhin eshte ne nje shume me pak se  US$ 3,500.00 per udhetar , persaktesisht se pergjigjet per shumen aktuale sipas rregullave prej  14 CFR 254.5.

 

AFATET PER  CHECK-IN. Koha e shenuar ne planin e fluturimit /kontrrolo kohen e nisjes se avionit . Koha e nisjes se avionit nuk eshte  koha ne te cilen duhet qe te lajmeroheni per fluturim , nuk eshte as koha ne te cilen duhet te jeni te pregatitur per fluturim   (boarding). Transportuesi juaj mund te refuzoje hypjen Tuaj ne rast se vonoheni . Koha per tu lajmeruar per fluturim , te cilen e ka shenuar transportuesi juaj , perfaqeson kohen ne te cilen dhe momentin me te vonshem qe udhetaret do te mund te pranohen per udhetim ; koha e hypjes ,qe cakton transportuesi Juaj , eshte momenti me i vonshem , kur udhetaret duhet te lajmerohen ne dyert per hyrje ne avion qe mund te hypin ne avion .

 

MALLRAT E RREZIKSHEM (MATERIALE  TE DEMSHME ). PER ARESYE SIGURIE , malli i rrezikshem  nuk  lejohet te gjendet ne bagazhin e dorezuar ose ne bagazhin e dores nese kjo nuk eshte veçanerisht e lejueshme . Malli i rrezikshem perfshin ,por nuk kufizohet vetem me kete si vijon : gazra ne trysni , materiale koroziv , materiale eksploziv, lengje dhe materiale te ndezshem , materiale radioaktive, materiale oksidues ,helme , supstanca ngjitese dhe valiçe ne te cilat jane pajisur me pajisje me  alarme . Per aresye sigurie  mund te praktikohen dhe kufizime te tjera . Pyesni tek transportuesi juaj .

 

MALLI I RREZIKSHEM

Në bagazhin tuaj mos paketoni dhe as ne avion mos fusni mallra qe jane treguar ketu me poshte para se te keshilloheni me transportuesin tuaj .

 

 

MOS RREZIKONI VETEN DHE UDHETARET E TJERE .

 

PER INFORMACIONE TE TJERA PYESNI TRANSPORTUESIN TUAJ .

Përkthimet dhe  informacione te tjera te nevojshme do te gjeni ne faqet  web te  IATA-es:

https://www.iatatravelcentre.com/tickets.htm