TravelCentre

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ - Czech Republic (Czech)

Back Print

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ

 

PRO DOPRAVU CESTUJÍCÍCH, KTEŘÍ PODNIKAJÍ CESTU, JEJÍŽ KONEČNÉ URČENÍ NEBO ZASTÁVKA LEŽÍ V JINÉ ZEMI NEŽ V ZEMI ODLETU, MŮŽE PLATIT (A TO PRO VŠECHNY ÚSEKY CESTY) MONTREALSKÁ NEBO VARŠAVSKÁ ÚMLUVA, A TO VČETNĚ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK, KTERÉ SE VÁŽOU K JAKÉMUKOLIV PLATNÉMU TARIFU. TYTO ÚMLUVY MOHOU OMEZIT ODPOVĚDNOST LETECKÝCH DOPRAVCŮ.

 

Upozornění na omezení odpovědnosti

 

Na vaši cestu se může vztahovat Montrealská nebo Varšavská úmluva. Tyto úmluvy upravují a mohou omezit odpovědnost leteckých dopravců za smrt nebo zranění, za ztrátu nebo poškození zavazadel a za zpoždění.

 

Nařízení Evropského Společenství číslo 889/2002 vyžaduje od leteckých společností EU uplatňování níže uvedených limitů vyplývajících z Montrealské úmluvy pro veškerou přepravu osob a zavazadel. Ke stejným limitům se hlásí i řada dopravců mimo EU. U cest s jinými než EU dopravci se doporučuje je kontaktovat ohledně informací o jejich limitech odpovědnosti.

 

Limity uplatňované podle Montrealské úmluvy:

 1. Neexistují žádné finanční limity odpovědnosti v případě smrti nebo zranění cestujícího;
 2. Letecký dopravce odpovídá za zničení, ztrátu nebo poškození zavazadel ve většině případů do výše 1288 SDR (přibližně 1500 EUR nebo 1700 USD) na jednoho cestujícího;
 3. Za škody v případě zpoždění odpovídá letecký dopravce ve většině případů do výše 5346 SDR (přibližně 6600 EUR nebo 7300 USD) na jednoho cestujícího.

 

Limity uplatňované podle Varšavské úmluvy:

 1. 16600SDR (přibližně 20000EUR nebo 20000USD) v případě smrti nebo zranění cestujícího pokud platí Hagský protocol Úmluvy, nebo 8300SDR (přibližně 1131EUR nebo 1131USD) pokud platí pouze Varšavská úmluva. Řada dopravců se dobrovolně zřekla těchto limitů snižujících odpovědnost leteckých společností a předpisy v USA vyžadují, že u cest z, do nebo přes určené místo v rámci USA platí minimální limit dopravce ve výši 75000USD.
 2. 17SDR na 1kg za ztrátu, poškození nebo zpoždění zapsaného zavazadla a 332SDR (přibližně 400EUR, 400USD) za kabinové zavazadlo.
 3. Letecká společnost může být take zodpovědná za škody způsobené díky zpoždění.

 

Cestujícím se doporučuje obrátit se přímo na leteckou společnost (případně na vícero leteckých dopravců) ohledně dalších informací o limitech odpovědnosti vztahující se ke konkrétní cestě.

Bez ohledu na to, která úmluva se na cestu vztahuje, může cestující u některých dopravců zvýšit limit odpovědnosti za poškození, ztrátu nebo zpoždění zavazadla, vyplní-li při odbavení speciální formulář Přiznání o hodnotě zavazadla, k čemuž se může vztahovat dodatečný poplatek. Pokud je hodnota zavazadla vyšší než limit odpovědnosti dopravce, doporučuje se cestujícímu si zavazadlo plně pojistit.

 

Jakákoli soudní žaloba na náhradu škody musí být podána do dvou let ode dne příletu letadla, nebo ode dne, kdy letadlo přiletět mělo. V případě poškození zapsaného zavazadla musí cestující podat písemnou stížnost do 7 dnů a v případě zpoždění do 21 dnů, v obou případech ode dne, kdy bylo zavazadlo cestujícímu předáno.

 

 

Podmínky přepravní smlouvy

 1. Smlouva o letecké přepravě mezi cestujícím a leteckou společností vztahující se k mezinárodní nebo domácí cestě (nebo domácímu úseku mezinárodní cesty) podléhá pravidlům v tomto dokumentu a dále individuálním přepravním podmínkám, pravidlům a použitelným tarifům, které byly oznámeny jednotlivými leteckými společnostmi.
 2. Jestliže je do přepravy zahrnuto vice leteckých dopravců, pak každý z nich může mít odlišné přepravní podmínky, pravidla a tarify.
 3. Odkaz na přepravní podmínky a použitelné tarify specifické pro daného dopravce by měl být součástí smlouvy o letecké přepravě.
 4. Přepravní podmínky se mohou vztahovat nejen k následujícímu:
  • Podmínky a limity odpovědnosti letecké společnosti v případě smrti nebo zranění
  • Podmínky a limity odpovědnosti letecké společnosti v případě poškození, ztráty nebo zpoždění zavazadel nebo zboží, včetně křehkého zboží a zboží rychle podléhajícího zkáze.
  • Pravidla pro přiznání vyšší hodnoty zavazadel a pro výběr dodatečného poplatku, který se k tomu může vztahovat.
  • Dodržování přepravních podmínek a limitů odpovědnosti dopravce jejich zaměstnanci a zástupci dopravce.
  • Pravidla pro podávání stížností.
  • Pravidla pro provádění rekonfirmací; časů odbavení, platnost a použití leteckých služeb nebo právo dopravce na odmítnutí přepravy.
  • Pravidla a limity odpovědnosti dopravce v případě zpoždění nebo zrušení letu, včetně plánovaných změn, změny operujícího dopravce nebo letadla, dále v případě re-routingu.
  • Právo letecké společnosti vyloučit cestujícího z přepravy, pokud nesplňuje příslušná pravidla nebo nepředloží nezbytné cestovní dokumenty.
 5. Cestující mohou získat vice informací o přepravních podmínkách na prodejních místech leteckých dokladů toho kterého přepravce. Letecké společnosti také obvykle uveřejňují tyto informace na svých webových stránkách a v některých případech jsou ze zákona povinni poskytnout cestujícímu zdarma kopii těchto přepravních podmínek na letišti dopravce nebo prodejních místech, případně zaslat emailem.
 6. V případě, že letecká společnost prodává letenky nebo zajišťuje odbavení zavazadel pro jinou leteckou společnost, vystupuje pouze v pozici agenta té druhé letecké společnosti.

 

CESTUJÍCÍ BUDE ODMÍTNUT Z PŘEPRAVY, POKUD NEMÁ VEŠKERÉ POŽADOVANÉ CESTOVNÍ DOKUMENTY, JAKO PAS NEBO VÍZUM.

 

VLÁDNÍ ORGÁNY MOHOU POŽÁDAT LETECKOU SPOLEČNOST O POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ O CESTUJÍCÍCH.

 

ODMÍTNUTÍ CESTUJÍCÍHO PRO PŘEKNIHOVÁNÍ: Je-li cestujícímu s potvrzenou rezervací odmítnutá doprava z důvodů překnihování linky, poskytují dopravci ve většině případů náhradu za nepřijetí k dopravě. Kompletní pravidla pro přijímání cestujících na palubu nebo vyplácení náhrady za odmítnutí přepravy cestujícího z důvodu překnihování jsou k dispozici u každého dopravce.

 

PŘEPRAVA ZAVAZADEL: Letecká společnost může uplatňovat speciální pravidla pro přepravu křekhého a cenného zboží nebo rychle se kazícího zboží. Cestujícímu se doporučuje ověřit si podmínky přepravy přímo u leteckého dopravce.

ZAPSANÁ ZAVAZADLA: Letecká společnost si může stanovit limity pro přepravu zapsaných zavazadel bezplatně, které se mohou lišit u různých cestovních tříd a/nebo směrování cesty. Za překročení povoleného limitu si může dopravce účtovat poplatek. Limity si musí cestující ověřit u dopravce.

KABINOVÁ (NEZAPSANÁ) ZAVAZADLA: Letecká společnost si může stanovit limity pro přepravu kabinových zavazadel bezplatně, které se mohou lišit u různých cestovních tříd a/nebo směrování cesty a/nebo typu letadla. Je doporučeno omezit kabinová zavazadla na minimum. Cestující si musí ověř limity s dopravcem.

Pokud je cesta provozována více než jednou leteckou společností, každý dopravce může mít jiné limity pro přepravu jak zapsaných, tak kabinových zavazadel.

SPECIÁLNÍ ODPOVĚDNOST DOPRAVCE ZA ZAVAZADLA V USA : U vnitrostátní cesty má letecká společnost podle federálních zákonů odpovědnost za zavazadla ve výši minimálně 3,500 USD na jednoho cestujícího (nebo minimálně částka nařízená 14 CFR 254.5.)

 

ČAS ODBAVENÍ: Čas na letence nebo itineráři cesty zobrazuje předpokládaný čas odletu letadla. Ten se liší od času, kdy se cestující musí dostavit k odbavení nebo k nástupu na palubu. Dopravce má právo odmítnout k přepravě cestujícího, který přijde pozdě. Letecká společnost komunikuje čas, kdy nejpozději je nutné dostavit se k odbavení nebo k nástupu na palubu.

 

PŘEPRAVA NEBEZPEČNÉHO ZBOŽÍ: Z bezpečnostních důvodů nesmí cestující přapravovat v kabinovém zavazadle (pokud k tomu nemá speciální povolení) stlačené plyny, koroziva, explozivní látky, hořlaviny, radioaktivní material, oxidující látky, jedy, infekční látky a další. Cestující se musí informovat o přepravě nebetpečného zboží přímo u dopravce.

 

V kabinovém zavazadle nesmí být tyto předměty:

 

 

VÍCE INFORMACÍ O PŘEPRAVNÍCH PODMÍNKÁCH PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA PŘÍMO U LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ.

 

Další důležité informace na https://www.iatatravelcentre.com/tickets.htm