TravelCentre

תנאי חוזה והודעות חשובות אחרות - Israel (Hebrew)

Back Print

תנאי חוזה והודעות חשובות אחרות


נוסעים בנסיעה הכוללת יעדים סופיים או חניות ביניים במדינות אחרות ממדינת היציאה מתבקשים לקחת לתשומת ליבם כי אמנות בינלאומיות הידועות כאמנת מונטיאול או קודמתה אמנת ורשה לרבות תיקוניה (מערכת אמנת ורשה) ייתכן ויחולו על כל הנסיעה לרבות כל חלק ממנה בתוך מדינה. לגבי נוסעים כאלה האמנה החלה, לרבות חוזה תובלה מיוחדים הנכללים בכל תעריף תקף, יחולו וייתכן שיגבילו את אחריותו של המוביל.
 
 
הודעה על הגבלת אחריות.
 
אמנת מונטריאול או מערכת אמנת וורשה עשויות לחול על נסיעתך. אמנות אלו מסדירות את אחריות המוביל האווירי, ועשויות להגבילה, ביחס למוות או נזקיגוף, וכן במקרה של אובדן או נזק לכבודה או איחור.
 
במקרה בו חלה אמנת מונטריאול מגבלות האחריותהן:
1.      אין הגבלה כספית בקשר עם מוות או חבלה גופנית.
2.      ביחס להרס, אובדן, נזק או עיכוב לכבודה – 1,288 זמ"מ (זכויות משיכה מיוחדות) (בערך כ- 1,500 אירו; 1,700 דולר ארה"ב) לנוסע ברוב המקרים.
3.      ביחס לנזק הנגרם מעיכוב בנסיעתך – 5346 זמ"מ (בערך כ- 6,600 אירו; 7,300דולר ארה"ב) לנוסע ברוב המקרים
 
 
תקנה 889/2002 של האיחוד האירופאי דורשת מהמוביליםהאירופיים ליישם את הוראות אמנת מונטריאול לגבי כל הנוסעים והכבודה המובליםעל-ידיהם. רבים מהמובילים הלא אירופיים בחרו לעשות כן ביחס להובלת נוסעים וכבודתם.
 
במקרה בו חלה מערכת אמנת וורשה, מגבלות האחריות שעשויות לחול:
1.      מוות או חבלה גופנית - 16,600 זמ"מ (בערך כ- 20,000 אירו; 20,000 דולר ארה"ב)אם פרוטוקול האג חל גם כן, או 8,300 זמ"מ (בערך כ-- 10,000 אירו; 10,000 דולר ארה"ב) בכפוף לשינוי בשער החליפין, אם רק אמנת וארשה חלה. רבים מהמובילים ויתרו מרצון על מגבלות אחריות אלו, ובהתאם לדרישות החוק בארה"ב ביחסלטיסות שמקום המוצא או היעד שלהן הוא בארה"ב, או שהן כוללות עצירה בארה"ב, הגבלתהאחריות תהיה בסכום שלא יפחת מ- 75,000 $ US לנוסע.
2.      במקרה של  הרס, אובדן, נזק או עיכוב לכבודה רשומה – 17 זמ"מ (בערךכ- 20 אירו; 20דולר ארה"ב) לק"ג ו-332 זמ"מ (בערךכ- 400 אירו;400 דולר ארה"ב) לכבודה שאינה רשומה.
3.       המוביל  עשוי להיות אחראי, בנוסף, לנזק שנגרם בעטיו של איחור.


מידע נוסף ביחסלמגבלות הישימות לנסיעה ניתן לקבל מהמוביל הרלבנטי. אם הנסיעה כוללת טיסות באמצעותמובילים שונים, על הנוסע ליצור קשר עם כל מוביל בנפרד, לקבלת מידע על מגבלות האחריות הישימות.

ללא קשר לאמנה שחלהעל הנסיעה,ייתכן והנוסע ייהנה ממגבלת אחריות גבוהה יותר בגין אובדן, נזק או עיכוב בהגעת כבודה אםבזמן הבידוק (check in) ימסור הנוסע הצהרה מיוחדת בנוגע לערך כבודתו וישלם תוספתמחיר כנדרש. לחילופין, אם כבודת הנוסע היא בעלת ערך הגבוה מגבול האחריות הישים, על הנוסע לרכוש בגינה ביטוח מלא טרם הנסיעה.
הגבלת זמן להגשת  תביעות: כל תביעה לדמי נזק חייבת להיותמוגשת לבית המשפט המוסמך בתוך שנתיים מיום הגעת כלי הטיס ליעדו או מהיום שבו היהצריך להגיע ליעדו.
תביעות כבודה: במקרה של נזק לכבודה רשומה חובהלהגיש הודעה בכתב למוביל האווירי תוך שבעה ימים מיום קבלתה, ובמקרה של איחור בהגעת הכבודה, ישלהגיש הודעה כאמור תוך עשרים ואחד יום מהמועד בו הועמדה הכבודה לרשותו שלהנוסע.
 
 
הודעה על אימוץ תנאי חוזה באמצעות הפניה
 
  1. החוזה התובלה שלך עם המוביל אשר מספק בעבורך תובלה באוויר, בין אם בינלאומית ובין אם פנים מדינתית או קטע פנים מדינתי מתוך תובלה בינלאומית כפוף להודעה זו; או לכל הודעה או קבלה של המוביל; וכן להוראות ולתנאים הספציפיים של המוביל (תנאים) , חוקים קשורים, תקנות ומדיניות (תקנות) וכל תעריף תקף.
 
  1. אם התובלה שלך היא באמצעות יותר ממוביל אחד, תנאים, תקנות או תעריפים שונים ייתכן ויחולו לגבי כל אחד מהמובילים.
 
  1. באמצעות הודעה זו; התנאים, התקנות והתעריפים התקפים לכל אחד מהמובילים מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה התובלה שלך.
 
  1. התנאים ייתכן ויכללו, אבל לא יוגבלו ל:
·         תנאים והגבלות אחריות של המוביל למקרה של נזקי גוף או מוות של נוסעים.
·         תנאים והגבלות אחריות של המוביל לאבדן, נזק או איחור לטובין וכבודה לרבות טובין שבירים או פסידים.
·         חוקים לגבי הצהרה על שווי גבוהה של כבודה לעניין תשלום כל חיוב תקף קשור.
·         תקפותם של תנאי המוביל והגבלת אחריות לפעולות סוכניו, משמשיו ונציגיו של המוביל לרבות, כל אדם המספק ציוד או שירות למוביל.
·         הגבלות לגבי תביעות, לרבות הגבלות תקופת הזמן במהלכה נוסעים חייבים להגיש תלונתם או להתחיל בהליכים כנגד המוביל.
·         חוקים לגבי אישרורים של הזמנות; מועדי רישום לטיסה (check in ); השימוש, משך הזמן ותוקף שירותי התובלה; וזכותו של המוביל לסרב להוביל.
·         זכויות המוביל והגבלות אחריות של המוביל לגבי איחורים או כשל בביצוע השירות, לרבות שינויים בלוח הזמנים, החלפה למובלים או כלי טייס אלטרנטיביים ושינויים במסלול טיסה וכאשר יש צורך בכך בחוק תקף, חובת המוביל להודיע לנוסעים על זהות המוביל המבצע או כלי הטייס החלופי.
·         זכויות המוביל לסרב הובלה של נוסעים אשר לא מקיימים חוקים תקפים או כאלה שלא מציגים כל מסמכי הנסיעה הנדרשים.    
 
  1. את/ה יכולים לקבל מידע נוסף לגבי חוזה התובלה שלך ולברר כיצד ניתן לבקש העתק במקומות בהם מוכרים שירותי תובלה של המוביל. אצל הרבה מהמובילים המידע השה נמצא האתרי האינטרנט שלהם. כאשר מתחייב בחוק תקף קיימת הזכות לבחון את הנוסח המלא של חוזה התובלה במשרדי במכירות של המוביל בשדה התעופה, ובכפוף לבקשה, לקבל העתק בדואר או בדרך מסירה אחרת מכל מוביל ללא חיוב.
 
  1. אם מוביל מוכר שירותי תובלה באוויר או מקבל כבודה בציון תובלה באמצעות מוביל אחר, הוא עושה זאת אך ורק כשליח של המוביל האחר.
 
אינך יכול/ה לנסוע אם אין ברשותך כל מסמכי הנסיעה הנדרשים כגון, דרכון וויזה.

ממשלות יכולות לדרוש מהמוביל שלך לתת מידע או לאפשר גישה למידע הנוגע לנוסעים.
 
רישום יתר:ייתכן ויהיה רישום יתר בטיסות, ויש סיכוי קטן כי מושב לא יהיה פנוי בטיסה גם אם בוצע אישרור הזמנה. במרבית המקרים, אם את/ה נוסע אשר לא הועלה לטיסה עקב רישום יתר, בניגוד לרצונו את/ה זכאים לפיצוי. כאשר מתחייב מחוק תקף, המוביל חייב לאתר מתנדבים בטרם לא תתאפשר למישהו עלייה למטוס בניגוד לרצונו. בדוק/י עם המוביל שלך לגבי מכלול החוקים על תשלום של פיצוי בגין רישום יתר( DBC ) ועל מידע לגבי מדיניות המוביל על סדרי העדיפויות בעלייה למטוס.
 
כבודה: הערכה עודפת יכולה להיות מוצהרת לגבי סוגים שונים של חפצים. מובילים זכאים יכולים לקבוע חוקים מיוחדים לגבי חפצים שבירים, יקרי ערך או פסידים. בדוק/י עם המוביל שלך. כבודה רשומה: מובילים זכאים לאפשר מכסת כבודה רשומה ללא חיוב, כפי שתקבע על ידי המוביל ואשר ייתכן שתהיה שונה על פי מחלקה ו/או מסלול. מובילים זכאים לחייב תשלום נוסף על כבודה החורגת ממכסת הכבודה המותרת. בדוק/י עם המוביל שלך. כבודת יד (לא רשומה): מובילים זכאים לאפשר מכסת כבודת יד לתא הנוסעים ללא חיוב כפי שתקבע על ידי המוביל ואשר ייתכן שתהיה שונה על פי מחלקה, מסלול ו/או סוג כלי הטייס. מומלץ לצמצם את כבודת היד לתא הנוסעים למינימום. בדוק/י עם המוביל שלך. אם יותר ממוביל אחד מספק את שירותי התובלה בנסיעתך כל מוביל זכאי ליישם חוקים שונים לגבי מטען (גם לגבי מטען רשום וגם לגבי כבודת יד). הגבלת אחריות מיוחדת בנסיעות ארה"ב: לגבי טיסות פנימיות בין נקודות בתוך ארה"ב, חוקים פדראליים מחייבים כל הגבלת אחריות מצידו של המוביל להיות לפחות 3,500 $ (דולר ארה"ב) לכל נוסע או הסכום כקבוע נכון להיום על ידי 14 CRF 254.5 .
 
 
מועדי רישום לטיסה ( check in ). המועד המופיע על גבי לוח הזמנים/ קבלה הוא מועד היציאה של כלי הטייס. מועד היציאה אינו אותו המועד בו חייבים להירשם לטיסה או להיות פנויים לעלייה למטוס. המוביל שלך רשאי לסרב הובלה בקרה בו תאחר/י. מועדי רישום לטיסה, כפי שנמסרו על ידי המוביל שלך, הינם המועדים המאוחרים ביותר בהם תתאפשר קבלת נוסעים לנסיעה. מועדי עליה למטוס, כפי שנמסרו על ידי המוביל שלך, הינם המועדים המאוחרים ביותר בהם יתאפשר לנוסעים להתייצב לעלייה למטוס.
 
חפצים מסוכנים (חומרים מסוכנים).  מטעמי בטיחות, חומרים מסוכנים אינם יכולים להארז בכבודה רשומה או כבודת יד (לא רשומה) אלא אם כן ניתן אישור ספציפי. חפצים מסוכנים כוללים אך לא מוגבלים ל: גזים דחוסים, מתכות מתקלות, חומרים נפיצים, נוזלים אן מוצקים דליקים, חומרים רדיו אקטיביים, חומרי חמצון, רעלים, חומרים מדבקים, ומזוודות אם התקני אזעקה. מטעמי ביטחון, ייתכן ויחולו הגבלות נוספות. בקוק/י עם המוביל שלך.
 
חומרים מסוכנים
אל תארזו או תעלו לתא המטוס את החפצים המופיעים בתמונה להלן מבלי שבדקתם זאת עם המוביל שלכם.

 

 
 
צרו קשר עם המוביל שלכם למידע נוסף.
 
תרגומים ומידע נסיעה חיוני נוסף ניתן לקבל באתר האינטרנט של IATA  :
 
______________________________________________________________
 
האמור במסמך זה לעיל מהווה תרגום הנוסח המקורי מאנגלית. לפיכך, אם וככל שקיימת סתירה בין האמור לעיל לבין הנוסח המקורי באנגלית, הוראות הנוסח האנגלי תחייבנה.