TravelCentre

Elektroniczne Zlecenie Na Uslugi Rozne (EMD) - Warukni I Definicje - Poland (Polski)

Back Print

Dokument ten nie jest ważny bez właściwego walidatora. Jeżeli przewoźnik jest wyznaczony, dokument ten musi być wymieniony na bilet lotniczy przed odlotem, w czasie wymaganym przez przepisy przewoźnika, do którego został on skierowany.

Jeżeli dokument ten służy jako opłata za bagaż, pasażer musi okazać się "Biletem pasażerskim i kwitem bagażowym", gdyż zgodnie z Artykułem 4 Protokołu Haskiego lub Konwencji Warszawskiej zmienionej Protokołem Haskim w 1955 roku, dokument MCO oraz przywieszka bagażowa opisana w Artykule 3 Konwencji Montrealskiej z 1999 roku, nie jest biletem bagażowym.

Dokument ten nie może być odstąpiony innej osobie. Ani wystawca ani przewoźnik lub osoba wykonująca inną usługę, nie będącą przewozem lotniczym, na którą dokument ten został wystawiony, nie ponosi odpowiedzialności względem nabywcy lub osoby wymienionej w dokumencie w przypadku straty lub kradzieży tego dokumentu, a także gdy jest on honorowany w przypadku przedstawienia go przez inną nieuprawnioną osobę.

Dokument ten, a także przewóz lub inna usługa, na jaką został wystawiony, winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi, odpowiednimi taryfami, warunkami przewozu, przepisami i regulacjami wystawcy oraz przewoźnika, do którego dokument ten jest skierowany, albo przewoźnika dokonującego przewozu lub innej usługi, na którą bilet(y) został(y) wystawiony(e) w zamian za ten dokument; a także zgodne z odpowiednimi warunkami, zasadami i przepisami prawnymi państwa, na którego terenie usługi są organizowane; oferowane i wykonywane.

Wystawca niniejszego dokumentu działa jako agent przewoźnika(ów) lotniczego(ych) albo osoby wykonującej inne usługi, określone w dokumencie. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie, szkodę, zniszczenie, opóźnienie lub niehonorowanie dokumentu powstałe niezależnie od przewoznika lub osoby wykonującej inne usługi, albo zawinione przez w/w poprzez wykonanie lub zawieszenie wykonania przewozu lub tej usługi. Przewoźnik lub osoba wykonująca inną usługę, której przedstawiono do honorowania dokument, zastrzega sobie prawo do uzyskania zgody od przewoźnika, będącego wystawcą dokumentu (w imieniu którego działał agent) przed jego honorowaniem.

Użycie terminu "wystawca", „przewoźnik" lub „osoba wykonująca inną usługę", obejmuje wszystkich właścicieli, członków lub pomocników wystawcy, przewoźnika lub osoby wykonującej inną usługę, z którymi wystawca, przewoźnik lub osoba wykonująca inną usługę kontaktowała się w celu dokonania przewozu, wykonania innej usługi, na ktorą dokument ten został wystawiony.

Akceptacja tego dokumentu przez osobę na nim wymienioną lub przez osobę nabywającą ten dokument w imieniu osoby na nim wymienionej, winna być uważana za zgodę i akceptację wszystkich powyższych warunków.